Kontakt

Reklamácie, výmenu či odstúpenie od kúpnej zmluvy posielajte poštou na adresu:

STARSTYLE s.r.o.
P.O.BOX 6
946 19 Číčov

Sídlo:

STARSTYLE s.r.o.
Medveďov 248
930 07 Medveďov

IČO: 50 82 3981
DIČ: 2120509776
IČ DPH: SK2120509776

E-mail: info@starstyle.sk

Telefonická objednávka, reklamácia:
0917 916 444  (v pracovné dni od 09:30 do 12:00 - od 13:00 do 15:30)

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava – vložka 53887/T

Zákony a predpisy:

- zákon č. 108/2024 Z. Z o ochrane spotrebiteľa

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)